ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಬೆಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಕೊರೆಯುವ ಹುಳುವಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಬೆಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕೊರೆಯುವಿಕೆಯವ ಹುಳುವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ರ್ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು 50 ಮಿಲಿ / ಎಕರೆಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.
35
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್