ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಗೊಣ್ಣೆ ಹುಳು ನಿಯಂತ್ರಣ
ಕ್ಲೋರೋಪಿರಿಫೊಸ್ 20% ಇಸಿ @ 1.5 ರಿಂದ 2 ಎಲ್ಆರ್ಆರ್ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ. ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
985
5
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್