ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
22 Jun 19, 01:00 PM
Krishi VaartaPudhari
Farmers to Soon Have a Cashback Scheme
New Delhi: The central government, led by Prime Minister Narendra Modi, is prepared to offer farmers a new gift. It has proposed to release a new app directed at the farmers' cashback system. Taxes payable by the market commission or local boarding to farmers will be restored as cashback. The centre has also initiated the help and pension scheme for the farmers. The fee or tax payable on the local market will be refunded through cashback. Through this app, the farmer will be linked to the 50,000 local markets of the country. So, one click can assist the farmer to obtain data about the neighbouring market and mandai. Source: Pudhari, June 18, 2019
If you find this information useful, click on the yellow thumbs up sign under the photo and also share this with your farmer friends using the options given below.
176
0