ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
06 Dec 19, 06:00 AM
Tip of the dayAgroStar Agri-Doctor
Fall Armyworm in Winter Maize Crop
Seed treatment should be done with Cyantraniliprole 19.8% + Thiamethoxam 19.8% FS @6 ml per kg of seed. If population is observed after germination of crop, spray Spinatoram 11.7 SC @10 ml or Chlorantraniliprole 18.5 SC @3 ml or Thiamethoxam 12.6% + Lambda Cyhelothrin 9.5% ZC @ 3 ml per 10 lit of water.
If you find this information useful, click on the yellow thumbs up sign under the photo and also share this with your farmer friends using the options given below.
96
8