ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ರೈತನ ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆ ಕಾರಣ ಮೋಸಂಬಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಳ
"ರೈತನ ಹೆಸರು - ಶ್ರೀ ಸಂಭಾಜಿ ಕಾಳೆ ರಾಜ್ಯ - ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಲಹೆ - 3 ಕಿ.ಗ್ರಾಂ 13: 0: 45 ಎಕರೆಗೆ ಒಣಗಿಸಿ. "
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
310
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್