ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಪೋಲ್
ಚಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಆಫಿಡ್ ಸೋಂಕು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?
ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಹಳದಿ ಥಂಬ್ಸ್ ಸೈನ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.
452
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್