ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಪೋಲ್
ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ನೀವು ಕೃಷಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತೀರಾ?
ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಹಳದಿ ಥಂಬ್ಸ್ ಸೈನ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.
833
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್