ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಪೋಲ್
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೀಜೋಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ರೈಜೋಬಿಯಂ ಬಳಸುತ್ತೀರಾ?
ನೀವು ಹೌದು ಏನುದಾದರೆ, ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ.
311
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್