ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಪೋಲ್
ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿಕೀಟಪೀಡೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಸಸ್ಯಜನ್ಯಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೀರಾ?
ನೀವು ಹೌದು ಏನುದಾದರೆ, ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ.
407
1
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್