ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಪೋಲ್
ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನೀವು ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಜೋಲ್ಲಾ ಬಳಸುತ್ತೀರಾ?
ನೀವು ಹೌದು ಏನುದಾದರೆ, ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ.
243
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್