ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಪೋಲ್
ಎಲ್ಲಾ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?
ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಹಳದಿ ಥಂಬ್ಸ್ ಸೈನ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.
683
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್