ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಪೋಲ್
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಕಾಯಿಕೊರಕಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇರುವ ತಳಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೀರಾ ?
ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಹಳದಿ ಥಂಬ್ಸ್ ಸೈನ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.
366
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್