ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಪೋಲ್
ನಿಮ್ಮ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಅಜೋಲ್ಲಾವನ್ನು ಪಶು ಆಹಾರವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತೀರಾ?
ನೀವು ಹೌದು ಏನುದಾದರೆ, ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ.
237
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್