ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಪೋಲ್
ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಬೆಳೆ ಪಲ್ಲಟನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೀರಾ?
ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಹಳದಿ ಥಂಬ್ಸ್ ಸೈನ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.
1044
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್