ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಪೋಲ್
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೀರಾ?
ನೀವು ಹೌದು ಏನುದಾದರೆ, ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ.
374
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್