ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಪೋಲ್
ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರು 'ಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್' ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆಯೇ?
ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಹಳದಿ ಥಂಬ್ಸ್ ಸೈನ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.
643
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್