ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಪೋಲ್
ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆಯೇ?
ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಹಳದಿ ಥಂಬ್ಸ್ ಸೈನ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.
1135
1
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್