ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಪೋಲ್
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ಹೇನಿನ ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತದೆ ನಿಮಗಿದು ಗೊತ್ತೇ?
ನೀವು ಹೌದು ಏನುದಾದರೆ, ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ.
440
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್