ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಪೋಲ್
ಭಾರತದ ಬೀಜ ಬಟ್ಟಲು ಎಂದು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಹಳದಿ ಥಂಬ್ಸ್ ಸೈನ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.
216
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್