ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಪೋಲ್
ಈರುಳ್ಳಿ ಹೊಲದ ಸುತ್ತಲೂ ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳವು ಬೇಲಿ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ನೀವು ಹೌದು ಏನುದಾದರೆ, ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ.
168
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್