ತಮಾಷೆಯ ಸಂಗತಿಗಳುತಮಾಷೆಯ ಸಂಗತಿಗಳು
ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತೆ?
1. ಕೃಷಿ ಪಿತಾಮಹ - ಪೀಟರ್ ಡೆಕ್ರೆಸೆನಿ._x000D_ 2. ಜೋಳದ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಿಷಕಾರಿ ಕ್ಷಾರ - ಧುರಿನ್ ಅಥವಾ ಎಚ್ಸಿಎನ್_x000D_ 3. ಭಾರತವು ಕಡಲೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದೇಶವಾಗಿದೆ_x000D_ 4. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಶೇಂಗಾ,ಜುನಾಗರ, ಗುಜರಾತ್
756
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್