ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಕೀಟದ ಬಾಧೆಯೇ ಮೆಂತೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
ರೈತನ ಹೆಸರು - ಶ್ರೀ. ವಾಸು ದೇವ್ ರಾಜು ರಾಜ್ಯ - ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಕ್ರಮಗಳು -ಬೇವಿನ ಬೀಜದ ಕಷಾಯವನ್ನು 10 % @ 40 ಮಿ.ಲಿ ಬೇರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು
337
4
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್