ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ನೊಣ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಜಿಗಿ ಹುಳುವಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಮಳೆಯು ನಿಂತುಹೋದ ನಂತರ, ಬಿಳಿ ನೊಣ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಜಿಗಿ ಹುಳು ಹಾರಾಡುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಟೋಕನ್ 10 ಗ್ರಾಂ / ಪಂಪ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.
9
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್