ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಕೊರಕ ಹುಳುವಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಕಾರ್ಬೋಫುರಾನ್ 3 ಜಿ @ 33 ಕೆಜಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೊಲ್ 0.4 ಜಿಆರ್ @ 10-15 ಕೆಜಿ ಅಥವಾ ಫಿಪ್ರೊನಿಲ್ 0.3 ಜಿಆರ್ @ 25-33 ಕೆಜಿ ಅಥವಾ ಫೋರೇಟ್ 10 ಜಿ @ 10 ಕೆಜಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ .
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
6
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್