ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸುಳಿ ಕೊ¼ ರೋಗ
• ರೋಗ ಪೀಡಿತ ಸುಳಿಯ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮೆಟಲಾಕ್ಸಿಲ್+ಮ್ಯಾಕೊಜೆಬ್ 2 ಗ್ರಾಂ ಒಂದು ಲೀ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೋರ್ಡೊ ಪೇಸ್ಟ್ ಲೇಪಿಸಿ, ಮಳೆ.
22
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್