ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳಿಂದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ಬೆಳೆಯು ಹಾಳಾಗಿದೆ.
ರೈತನ ಹೆಸರು – ಶ್ರೀ. ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಸೋದ ರಾಜ್ಯ – ಗುಜರಾತ್ ಪರಿಹಾರ – ಪ್ರತಿ ಪಂಪಿಗೆ 7 ಮಿಲಿ ಸ್ಪಿನೋಸಾಡ್ 45% SC ಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ
962
194
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್