ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಹಾಗಲ ಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ನಂಜಾಣುವಿನ ಬಾಧೆ:
ಪ್ರೌಢ ಮತ್ತು ಮರಿಹುಳುವಿನ ಎರಡೂ ಹಂತ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಪತ್ರ ಹರಿತ್ತನ್ನು ಕೊರೆದು ತಿಂದು ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
7
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್