ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಪೋಲ್
ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆಯೇ?
ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಹಳದಿ ಥಂಬ್ಸ್ ಸೈನ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.
427
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್