ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಗಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಅಗತ್ಯ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ. ನಿಲೇಶ್ ಕಂಜರಿಯಾ _x000D_ ರಾಜ್ಯ-ಗುಜರತ್ _x000D_ ಸಲಹೆ- 19: 19:19 @ 100 ಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು 20 ಗ್ರಾಂ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
835
1
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್