ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು - ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜಪುತ್ ರಾಜ್ಯ- ಹರಿಯಾಣ ಸಲಹೆ -ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಯೂರಿಯಾ@50 ಕೆಜಿ,10:26:26@50 ಕೆಜಿ,ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ @ 8 ಕೆಜಿ, ಯನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆಸಿ ಕೊಡಬೇಕು.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
895
1
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್