ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಈರುಳ್ಳಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಲಘುಕಾಂಶಗಳನಿರ್ವಹಣೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ.ಸಿದ್ಧರಾಮಬಿರಾದಾರ ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಹಾರ :19: 19: 19 @ 100 ಗ್ರಾಂ + ಚೆಲೇಟೆಡ್ ಲಘುಕಾಂಶ ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್‌ಗೆ 20 ಗ್ರಾಂ@ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
1097
6
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್