ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ಬಿರುಕು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ.
ರೈತನ ಹೆಸರು - ಶ್ರೀ. ನಾಟ್ಟು ಪಟೇಲ್ ರಾಜ್ಯ- ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಪರಿಹಾರ- ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಎಕರೆಗೆ 3 ಕೆಜಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ 4 ದಿನಗಳ ನಂತರ 13:00:45 @ 3 ಕೆಜಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀಡಬೇಕು.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
63
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್