ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಕೀಟ ದಾಳಿಯನ್ನು ಉಂಟಾಗುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ
ರೈತರ ಹೆಸರು- ಶ್ರೀ ಶಿವದಾಸ್ ಫಡ್ ರಾಜ್ಯ- ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಲಹೆ - ಡೈಮಿಥೋಯೇಟ್ 30% EC @ 30 ಮಿಲಿ ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
321
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್