ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ರಸ ಹೀರಿವ ಕೀಟಗಳಿಂದಾಗಿ ಬದನೆ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ ರಾಮನಾಥನ್ ರಾಜ್ಯ - ತಮಿಳುನಾಡು ಸಲಹೆ - ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 17.8 SL @ 15 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
474
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್