ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಗೋವಿನ ಜೋಳದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ಹೇನುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಥೈಯಾಮೆಥಾಕ್ಸಮ್ 12.6% + ಲ್ಯಾಂಬಡ ಸೈಲೆಥೋರಿನ್ 9.5% ಝೆಡ್ ಸಿ @ 10 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ2.5 ಮಿಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
33
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್