ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
24 Dec 19, 06:00 AM
Tip of the dayAgroStar Agri-Doctor
Whiteflies in ornamental crops
Whitefly can damage to the various flower crops like rose, sevanti, marigold, chrysanthemum etc. Nymphs of whitefly look like scale sticks on one spots and suck the sap. Adults of whitefly also sucking the cell saps from the leaves. Due to secretion of honeydew like substance from their bodies, black sooty mold is developed and hinders the photosynthesis activity of the plants. Spray appropriate insecticides for the control.
If you find this information useful, click on the yellow thumbs up sign under the photo and also share this with your farmer friends using the options given below.
16
1