ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
15 Feb 19, 06:00 AM
Tip of the dayAgroStar Agri-Doctor
Sometimes this insect pest may also be observed in wheat.
Sometimes this insect pest may also be observed in Wheat: This is a wheat aphid and observed at the time of panicle emergence. They suck the sap from the developing grains. Take actions as per the recommendations.
If you find this information useful, click on the yellow thumbs up sign under the photo and also share this with your farmer friends using the options given below.
231
60