ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
Tip of the dayAgroStar Agri-Doctor
Fruit borer management in okra.
To control fruit borer in Okra, farmers are advised to spray 50 ml of Fluid/acre.
22
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್