ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
Tip of the dayAgroStar Agri-Doctor
Syrphid fly, a predator, conserve them
Larvae of Syrphid fly predator are feeding on aphids in Mustard. Do not spray toxic insecticides.
102
12
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್