ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಪೋಲ್
ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ನೊಣಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನೀವು ಮೋಹಕ ಬಲೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೀರಾ?
ನೀವು ಹೌದು ಏನುದಾದರೆ, ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ.
206
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್