ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
23 Sep 16, 05:30 AM
Advisory ArticleAgriscience News Network
Larva in Green Gram because of cloudy weather.
Larva in Green Gram because of cloudy weather.
There has been a noticeable increase in Green Gram planting in Gujarat this year, due to proper rates of seeds during sowing. According to the information obtained from Gujarat Agriculture Department, till 6th September, Green Gram planting was done in 1
37
9