ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
08 Aug 19, 06:00 AM
Tip of the dayAgroStar Agri-Doctor
Control of Leaf Miner in Groundnut
Spray Deltamethrin 2.8 EC @ 10 ml or Lambda cyhelothrin 5 EC @ 5 ml or //Methyl-O-demeton 25 EC @ 10 ml or Quinalphos 25 EC 20 ml per 10 lit of water.
If you find this information useful, click on the yellow thumbs up sign under the photo and also share this with your farmer friends using the options given below.
4
0