ब्रांड :corteva
डाऊ बीम (ट्राईसायक्लाजोल 75% WP) 250 ग्राम
299299
डाऊ बीम (ट्राईसायक्लाजोल 75% WP) 50 ग्राम
163163
डाऊ डेलिगेट (स्पायनेटोरेम 11.7% SC) 100 मि.ली.
12001227
डाऊ डेलिगेट (स्पायनेटोरेम 11.7% SC) 180 मि.ली.
20202124
डाऊ गोल (ओक्सीफ्लुरोफेन 23.5% EC) 100 मि.ली.
210240
डाऊ गोल (ओक्सीफ्लुरोफेन 23.5% EC) 250 मि.ली.
480665
डाऊ गोल (ओक्सीफ्लुरोफेन 23.5% EC) 500 मि.ली.
9001200
डाउ मिरकुलान (ट्राईकॉन्टानॉल 0.05% ईसी) 100 एमएल
4755
डाउ मिरकुलान (ट्राईकॉन्टानॉल 0.05% ईसी) 250 एमएल
130158
डाऊ सिसथेन (मायक्लोबुटानिल 10% WP) 100 ग्राम
230250
डाऊ ट्रेसर (स्पिनोसेड 45% SC) 75 मि.ली.
14501557
एम एच डाऊ बीम (ट्राईसायक्लाजोल 75% WP) 250 ग्राम
550615
एम एच डाऊ डेलिगेट (स्पायनेटोरेम 11.7% SC) 100 मि.ली.
11501227
एम एच डाऊ गोल (ओक्सीफ्लुरोफेन 23.5% EC) 100 मि.ली.
190273
एम एच डाऊ गोल (ओक्सीफ्लुरोफेन 23.5% EC) 250 मि.ली.
450590
डाऊ मिरेक्युलन (ट्राईएकोनटेनोल 0.05 EC) 100 मिली
4769
एम एच डाऊ मिरेक्युलन (ट्राईएकोनटेनोल 0.05 EC) 250 मि.ली.
130158
एम एच डाऊ सक्सेस (स्पिनोसेड 2.5% SC) 100 मि.ली.
225235
एम एच डाऊ सिसथेन (मायक्लोबुटानिल 10% WP) 100 ग्राम
235250
डाऊ ट्रेसर (स्पिनोसेड 45% SC) 7 मि.ली.
160182
एम एच डाऊ ट्रेसर (स्पिनोसेड 45% SC) 75 मि.ली.
14001557