તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
યુપીએલ - હાયબ્રીડ ભીંડા મોના 002 (250 ગ્રામ) બીજ
250 gm
બ્રાંડ: યુપીએલ
600875
મુખ્ય મુદ્દા:
  • પ્રખ્યાત છે: પાન કુક્ડ અને યલો મોજક વયર્સ સામે સહનશીલ
  • જાતિ: મોના 002
  • બિયારણ દર: 2.5 - 3 કિગ્રા / એકર
  • વાવણીની ઋતુ: બઘી સીઝન
  • વાવણીની પધ્ધતિ: થાણીને
સંબંધિત ઉત્પાદનો
13-0-45 (1 કિગ્રા)
145175
13:0:45 (1 Kg)
133172
19:19:19 (1 Kg)
120160
19-19-19 (1 કિલો ગ્રામ)
122200
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 250 ગ્રામ
280325
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 500 ગ્રામ
550610
આદિત્ય 13-0-45 (1 કિગ્રા)
135212
આદિત્ય 19-19-19 (1 કિગ્રા)
122190
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
10601601
ધાનુકા - અરેવા - 100 ગ્રામ
155216
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
340467
ધાનુકા - અરેવા - 500 ગ્રામ
620885
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- ભૂરી શીટ
220225
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- પીળી શીટ
220225
બાયોવિટા (એસ્કોફિલમ નોડોસમ) 1000 મિલી
850936
બાયોવિટા (એસ્કોફિલમ નોડોસમ) 500 મિલી
460492
પર્લ- બોરોફાસ્ટ (20% બોરોન) (1 કિલો)
250550
બોરોન 20% (1 કિલો)
349480
કમાંડો રીચાર્જેબલ ટોર્ચ - CM007
11001699
કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડેકલોપ્રીડ 30.5% SC) 250 મિલી
12601560
કોરોમેંડલ ફોલિબૉર 20% બોરોન 1 કિ.ગ્રા.
345350
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 13-0-45 (1 કિગ્રા)
159212
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 19-19-19 (1 કિગ્રા)
129193
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 100 ગ્રામ
320551
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 250 ગ્રામ
7851211
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 500 ગ્રામ
15501972
ઈદ પેરી - નીમઝલ (એઝાડિરાક્ટિન 10000 પીપીએમ) 100 મિલી
230250
ઈદ પેરી - નીમઝલ (એઝાડિરાક્ટિન 10000 પીપીએમ) 250 મિલી
545550
ઈદ પેરી - નીમઝલ (એઝાડિરાક્ટિન 10000 પીપીએમ) 500 મિલી
9701050
ઈકોનીમ પ્લસ ૧૦૦ મિલી
230300
ઈકોનીમ પ્લસ ૨૫૦ મિલી
545560
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL1012 (12*12)
31005000
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL10121 (2 ઇન 1)
32005500
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL108 (12*8)
29004500
હાય ફિલ્ડ- હ્યુમિક પાવર એડવાન્સ પાવડર (95% હ્યુમિક એસિડ) (250 ગ્રામ)
349500
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 250 ગ્રામ
280300
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 500 ગ્રામ
550560
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
10601601
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
340467
ધાનુકા - અરેવા
620885
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 100 ગ્રામ
320551
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 250 ગ્રામ
7851211
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 13-0-45 (1 કિગ્રા)
159212
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 19-19-19 (1 કિગ્રા)
129193
નીમાર્ક 10000 PPM (100 મી લી )
230300
નીમાર્ક 10000 PPM (250 મિલી)
545615
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
325445
ટાટા બહાર (500 મિલી)
430575
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (100 ગ્રામ)
195205
યુપીએલ-હાયબ્રીડ ભીંડા તાજ 042 (250 ગ્રામ) બિયારણ
9001283
યુ પી એલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
14501713
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
23503200
યુપીએલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
300405
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 મિલી
590696
યુપીએલ - સાફ - 500 ગ્રામ
335383
યુપીએલ - સાફ - 250 ગ્રામ
180203
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
340467
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 100 ગ્રામ
320551
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 100 ગ્રામ
7851211
મેડ્રિડ (એસીટામાપ્રીડ 20% એસપી) 100 ગ્રામ
160240
મન્ડોઝ (મેન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝીમ 12% ડબ્લ્યુપી) 250 ગ્રામ
160215
મન્ડોઝ (મેન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝીમ 12% ડબ્લ્યુપી) 500 ગ્રામ
320385
નીમાર્ક 10000 PPM (250 મિલી)
545745
ન્યુટ્રિપ્રો 20% બોરોન 1 કિ.ગ્રા.
310398
ન્યુટ્રિપ્રો 20% બોરોન 500 ગ્રામ
175220
હાય ફિલ્ડ- પાવર જેલ (ક્રોપ ન્યુટ્રીએન્ટ) (500 ગ્રામ)
610650
પ્રોન્ટો (75 ગ્રામ)
360425
ધાનુકા અરેવા - 100 ગ્રામ
155216
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 13-0-45 (1 કિગ્રા)
159212
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (250 ગ્રામ)
375460
યુ પી એલ - ઉલાલા - 250 ગ્રામ
23502350
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
300405
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
45506350
યુ પી એલ - ઉલાલા (60 ગ્રામ)
590780
યુ પી એલ - સાફ - 1000 ગ્રામ
645750
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
335383
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
180203
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
340467
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 100 ગ્રામ
325551
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 250 ગ્રામ
7851211
રૂટ પાવર (200 ગ્રામ)
175450
શ્રીરામ 13:0:45 (1 Kg)
145212
શૂટર (થાયોમેથોક્ઝામ 75%) 100 ગ્રામ
550790
શૂટર (થાયોમેથોક્ઝામ 75%) 50 ગ્રામ
255395
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% ૧ લી
650900
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
195258
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 500 મિલી
325480
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 200 મિલી
575620
ટાટા બહાર (500 મિલી)
430575
ટાટા બહાર (1000 મિલી)
8501025
માણિક (100 ગ્રામ)
195205
માણિક (250 ગ્રામ)
425460
યુપીએલ-હાયબ્રીડ ભીંડા લાવણ્યા (250ગ્રામ) બિયારણ
10001348
યુપીએલ-હાયબ્રીડ ભીંડા તાજ 042 (250 ગ્રામ) બિયારણ
9001225
યુપીએલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
14501935
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
23503200
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
300405
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
45506350
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
590780
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
335383
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
180203
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
645750
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
અમને મિસકોલ આપો
મિસકોલ