ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
28 Nov 19, 06:00 AM
Tip of the dayAgroStar Agri-Doctor
Management-of-Orange-fruitrot
Low moisture, low temperatures, and insufficient sunlight results in orange tree's leaves and fruits lead to brown and black rot. To prevent this, perform weeding; then spray Copper Oxy Chloride @2.5g per litre of water. Mix with FYM, Trichoderma Harzianum 100 gm, and Pseudomonas Fluorescens 100 gm in 1 kg of dung and provide to the plants.
If you find this information useful, click on the yellow thumbs up sign under the photo and also share this with your farmer friends using the options given below.
101
14