આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
પપૈયામાં ભીંગડાવાળી જીવાત
આ સમય દરમ્યાન આ જીવાતનો ઉપદ્રવ આવી શકે છે. જીવાતના પીળાશ પડતા બચ્ચાં એક જગ્યાએ સ્થિર થઇ રસ ચૂસીને નુકસાન કરતા હોય છે. ઉપદ્રવની શરુઆતે લીમડા આધારિત તૈયાર દવા ૨૦ મિલિ (૧ ઇસી) થી ૪૦ મિલિ (૦.૧૫ ઇસી) પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.
આ ઉપયોગી માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડુતમિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
22
3
સંબંધિત લેખ