તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
અવાન્સર ગ્લો (એઝોક્સીસ્ટ્રોબિન8.3%+એમઝેડબી66.7%ડબ્લ્યુજી)300ગ્રામ
300 gm
બ્રાંડ: યુપીએલ
490580
મુખ્ય મુદ્દા:
  • રાસાયણિક બંધારણ: એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 8.3%+મેન્કોજેબ 66.7% ડબલ્યુજી
  • માત્રા: 600 ગ્રામ/એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: પાંદડા પર છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા: દ્રાક્ષ:ભૂકી છારો ,પાન ટપકાં, કાલવ્રણ, મરચાં : ભૂકી છારો, તર છારો, કાલવ્રણ
  • સુસંગતતા: મોટાભાગના રસાયણિક એજન્ટ સાથે સુસંગત
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જીવાતની અસર અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધારિત. વધારી જાણકારી માટે ' તજજ્ઞની મદદની જરૂર ' પર ક્લિક કરો.
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: મરચી, દ્રાક્ષ
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહી આપવામાં આવેલ માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે. હંમેશા ઉત્પાદન ની પૂર્ણ માહિતી અને ઉપયોગ કરવા માટેની પધ્ધતિ જાણવા માટે ઉત્પાદનના લેબલ અથવા સાથે આપવામાં આવેલ માર્ગદર્શિકાનો સંદર્ભ લેવો.
  • વિશેષ વર્ણન: પાઉડરી ફૂગના અસરકારક નિયંત્રણ માટે ઉપયોગી
સંબંધિત ઉત્પાદનો
0-52-34 (1 કિગ્રા)
185225
0:52:34 (1 Kg)
180200
19-19-19 (1 કિલો ગ્રામ)
122200
આદિત્ય 0-52-34 (1 કિગ્રા)
195290
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
10601601
ધાનુકા - અરેવા - 100 ગ્રામ
155216
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
340467
ધાનુકા - અરેવા - 500 ગ્રામ
620885
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- ભૂરી શીટ
220225
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- પીળી શીટ
220225
બાયર ઓબેરોન (100 મિલી)
500650
પર્લ- બોરોફાસ્ટ (20% બોરોન) (1 કિલો)
250550
બોરોન 20% (1 કિલો)
349480
બી એ એસ એફ કેબ્રીઓ ટોપ (300 ગ્રામ)
600750
બી એ એસ એફ કેબ્રીઓ ટોપ (600 ગ્રામ)
11501416
કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડેકલોપ્રીડ 30.5% SC) 250 મિલી
12601560
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનીલ 40% + ઇમિડાક્લોપ્રીડ 40%) 40 ગ્રામ
450620
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 0-52-34 (1 કિગ્રા)
229280
ડાઉ મિરેક્યુલન (ટ્રાઈએકોનટેનોલ 0.05% EC) 100 મિલી
5555
ડાઉ મિરેક્યુલન (ટ્રાઈએકોનટેનોલ 0.05% EC) 250 મિલી
155158
ડાઉ ટ્રેસર (સ્પાઈનોસેડ 45% SC) 7 મિલી
180182
ડાઉ ટ્રેસર (સ્પાઈનોસેડ 45% SC) 75 મિલી
15501557
એમ એચ ડાઉ મિરેક્યુલન (ટ્રાઈએકોનટેનોલ 0.05% EC) 250 મિલી
155158
આર જે ડાઉ ટ્રેસર (સ્પાઈનોસેડ 45% SC) 75 મિલી
15501557
ડાઉ મિરેક્યુલન (ટ્રાઈએકોનટેનોલ 0.05% EC) 100 મિલી
5569
સ્ટેલર (ઝીબ્રાલીક એસિડ 0.001%) 1000 મિલી
400885
ઈદ પેરી - નીમઝલ (એઝાડિરાક્ટિન 10000 પીપીએમ) 100 મિલી
230250
ઈદ પેરી - નીમઝલ (એઝાડિરાક્ટિન 10000 પીપીએમ) 250 મિલી
545550
ઈદ પેરી - નીમઝલ (એઝાડિરાક્ટિન 10000 પીપીએમ) 500 મિલી
9701050
ઈકોનીમ પ્લસ ૧૦૦ મિલી
230234
ઈકોનીમ પ્લસ ૨૫૦ મિલી
545560
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL1012 (12*12)
32005000
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL10121 (2 ઇન 1)
32005500
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL108 (12*8)
29004500
કર્નાટક એગ્રો પ્રોકિસાન રાજસ્થાન ગ્રેડ (250 ગ્રામ)
340375
કર્ણાટક એગ્રો પ્રોકિસાન આરજે ગ્રેડ 500 ગ્રામ
670730
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
10601601
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
340467
ધાનુકા - અરેવા
620885
ધાનુકા - પેજર
590801
ધાનુકા - પેજર (500 ગ્રામ)
10501505
સેટ વેટ-500 મિલી
275300
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 0-52-34 (1 કિગ્રા)
229280
ડાઉ ટ્રેસર (સ્પાઈનોસેડ 45% SC) 7 મિલી
180182
એમ એચ ડાઉ ટ્રેસર (સ્પાઈનોસેડ 45% SC) 75 મિલી
15501557
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
325445
ટાકુમી (100 ગ્રામ)
775845
ટાટા બહાર (500 મિલી)
430575
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (100 ગ્રામ)
195235
યુ પી એલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
14501713
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
23503200
યુપીએલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
300405
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 મિલી
590696
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
340467
ન્યુટ્રિપ્રો 20% બોરોન 1 કિ.ગ્રા.
310450
ન્યુટ્રિપ્રો 20% બોરોન 500 ગ્રામ
175250
પેજર (ડાયાફેનથ્યુંરોન 50% ડબ્લ્યુપી) 1 કિલો
20002905
ધાનુકા - પેજર - 250 ગ્રામ
590801
ધાનુકા - પેજર
10501505
હાય ફિલ્ડ- પાવર જેલ (ક્રોપ ન્યુટ્રીએન્ટ) (500 ગ્રામ)
610650
પ્રોન્ટો (75 ગ્રામ)
360425
કર્નાટક એગ્રો પ્રોકિસાન રાજસ્થાન ગ્રેડ (250 ગ્રામ)
340340
ધાનુકા અરેવા - 100 ગ્રામ
155216
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 0-52-34 (1 કિગ્રા)
229280
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 1000 મિલી
550700
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 250 મિલી
150150
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 500 મિલી
285400
માણિક (100 ગ્રામ)
195205
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (250 ગ્રામ)
375460
યુ પી એલ - ઉલાલા - 250 ગ્રામ
23503200
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
300405
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
45506350
યુ પી એલ - ઉલાલા (60 ગ્રામ)
590780
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
340467
ધાનુકા - પેજર - 250 ગ્રામ
590801
ધાનુકા - પેજર - 500 ગ્રામ
10501505
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)1000 મિલી
8101115
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)500 મિલી
421584
શ્રીરામ સાથી (0:52:34)(1 કિગ્રા)
185240
સાઇબ્યન 0:52:34 (1 Kg)
185220
સ્ટેલર (ઝીબ્રાલીક એસિડ 0.001%) 1000 મિલી
480885
સ્ટેલર (ઝીબ્રાલીક એસિડ 0.001%) 500 મિલી
250470
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% ૧ લી
650900
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
195258
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 500 મિલી
325480
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 200 મિલી
575620
ટાટા બહાર (500 મિલી)
430575
ટાટા બહાર (1000 મિલી)
8501025
માણિક (100 ગ્રામ)
195205
માણિક (250 ગ્રામ)
425560
ટાકુમી (100 ગ્રામ)
775845
યુપીએલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
14501935
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
23503200
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
300405
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
45506350
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
590780
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
અમને મિસકોલ આપો
મિસકોલ