તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
500 gm
બ્રાંડ: યુપીએલ
335383
મુખ્ય મુદ્દા:
  • રાસાયણિક બંધારણ: કાર્બેંન્ડાઝીમ 12% + + મેન્કોઝેબ 63% WP
  • માત્રા: 200 ગ્રામ/એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા: પાંદડા પર ડાઘા
  • સુસંગતતા: મોટાભાગના છંટકાવના રસાયણો સાથે સુસંગત
  • અસરનો સમયગાળો: 7 દિવસ
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જીવાત ના ઉપદ્રુવ અને રોગની તીવ્રતા પર આધાર રાખે છે . વધારે માહિતી માટે "નિષ્ણાંત ની મદદ જોઈએ " બટન પર ક્લિક કરવું .
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: મગફળી, ડાંગર, બટાકા, ચા, દ્રાક્ષ, કેરી
  • વિશેષ વર્ણન: પાંદડા પરના મોટાભાગના રોગો ના નિયંત્રણ માટે
સંબંધિત ઉત્પાદનો
0-52-34 (1 કિગ્રા)
185225
0:52:34 (1 Kg)
180200
19-19-19 (1 કિલો ગ્રામ)
122200
આદિત્ય 0-52-34 (1 કિગ્રા)
195290
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
10601601
ધાનુકા - અરેવા - 100 ગ્રામ
155216
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
340467
ધાનુકા - અરેવા - 500 ગ્રામ
620885
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- ભૂરી શીટ
220225
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- પીળી શીટ
220225
બાયર ઓબેરોન (100 મિલી)
500650
બાયોવિટા (એસ્કોફિલમ નોડોસમ) 1000 મિલી
850936
બાયોવિટા (એસ્કોફિલમ નોડોસમ) 500 મિલી
460492
પર્લ- બોરોફાસ્ટ (20% બોરોન) (1 કિલો)
250550
બોરોન 20% (1 કિલો)
349480
કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડેકલોપ્રીડ 30.5% SC) 250 મિલી
12601560
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનીલ 40% + ઇમિડાક્લોપ્રીડ 40%) 40 ગ્રામ
450620
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 0-52-34 (1 કિગ્રા)
229280
ડાઉ મિરેક્યુલન (ટ્રાઈએકોનટેનોલ 0.05% EC) 100 મિલી
5555
ડાઉ મિરેક્યુલન (ટ્રાઈએકોનટેનોલ 0.05% EC) 250 મિલી
155158
એમ એચ ડાઉ મિરેક્યુલન (ટ્રાઈએકોનટેનોલ 0.05% EC) 250 મિલી
155158
ડાઉ મિરેક્યુલન (ટ્રાઈએકોનટેનોલ 0.05% EC) 100 મિલી
5569
સ્ટેલર (ઝીબ્રાલીક એસિડ 0.001%) 1000 મિલી
400885
ઈદ પેરી - નીમઝલ (એઝાડિરાક્ટિન 10000 પીપીએમ) 100 મિલી
230250
ઈદ પેરી - નીમઝલ (એઝાડિરાક્ટિન 10000 પીપીએમ) 250 મિલી
545550
ઈદ પેરી - નીમઝલ (એઝાડિરાક્ટિન 10000 પીપીએમ) 500 મિલી
9701050
ઈકોનીમ પ્લસ ૧૦૦ મિલી
230234
ઈકોનીમ પ્લસ ૨૫૦ મિલી
545560
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL1012 (12*12)
32005000
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL10121 (2 ઇન 1)
32005500
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL108 (12*8)
29004500
હાય ફિલ્ડ- હ્યુમિક પાવર એડવાન્સ પાવડર (95% હ્યુમિક એસિડ) (250 ગ્રામ)
349500
કર્નાટક એગ્રો પ્રોકિસાન રાજસ્થાન ગ્રેડ (250 ગ્રામ)
340375
કર્ણાટક એગ્રો પ્રોકિસાન આરજે ગ્રેડ 500 ગ્રામ
670730
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) (1 લીટર)
10001100
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) 250 મીલી
280338
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) 500 મીલી
525600
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
10601601
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
340467
ધાનુકા - અરેવા
620885
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) 250 મીલી
280338
ધાનુકા - પેજર
590801
ધાનુકા - પેજર (500 ગ્રામ)
10501505
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 0-52-34 (1 કિગ્રા)
229280
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
325445
ટાટા બહાર (500 મિલી)
430575
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (100 ગ્રામ)
195235
યુ પી એલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
14501713
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
23503200
યુપીએલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
300405
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 મિલી
590696
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
340467
મન્ડોઝ (મેન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝીમ 12% ડબ્લ્યુપી) 250 ગ્રામ
160215
મન્ડોઝ (મેન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝીમ 12% ડબ્લ્યુપી) 500 ગ્રામ
320385
ન્યુટ્રિપ્રો 20% બોરોન 1 કિ.ગ્રા.
310450
ન્યુટ્રિપ્રો 20% બોરોન 500 ગ્રામ
175250
પેજર (ડાયાફેનથ્યુંરોન 50% ડબ્લ્યુપી) 1 કિલો
20002905
ધાનુકા - પેજર - 250 ગ્રામ
590801
ધાનુકા - પેજર
10501505
હાય ફિલ્ડ- પાવર જેલ (ક્રોપ ન્યુટ્રીએન્ટ) (500 ગ્રામ)
610650
પ્રોન્ટો (75 ગ્રામ)
360425
કર્નાટક એગ્રો પ્રોકિસાન રાજસ્થાન ગ્રેડ (250 ગ્રામ)
340340
ધાનુકા અરેવા - 100 ગ્રામ
155216
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 0-52-34 (1 કિગ્રા)
229280
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 1000 મિલી
550700
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 250 મિલી
150150
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 500 મિલી
285400
માણિક (100 ગ્રામ)
195205
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (250 ગ્રામ)
375460
યુ પી એલ - ઉલાલા - 250 ગ્રામ
23503200
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
300405
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
45506350
યુ પી એલ - ઉલાલા (60 ગ્રામ)
590780
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
340467
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) 250 મીલી
280338
ધાનુકા - પેજર - 250 ગ્રામ
590801
ધાનુકા - પેજર - 500 ગ્રામ
10501505
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)1000 મિલી
8101115
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)500 મિલી
421584
શ્રીરામ સાથી (0:52:34)(1 કિગ્રા)
185240
સાઇબ્યન 0:52:34 (1 Kg)
185220
સ્ટેલર (ઝીબ્રાલીક એસિડ 0.001%) 1000 મિલી
480885
સ્ટેલર (ઝીબ્રાલીક એસિડ 0.001%) 500 મિલી
250470
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% ૧ લી
650900
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
195258
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 500 મિલી
325480
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 200 મિલી
575620
ટાટા બહાર (500 મિલી)
430575
ટાટા બહાર (1000 મિલી)
8501025
માણિક (100 ગ્રામ)
195205
માણિક (250 ગ્રામ)
425560
યુપીએલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
14501935
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
23503200
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
300405
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
45506350
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
590780
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
અમને મિસકોલ આપો
મિસકોલ