બજાર ભાવhttp://agmarknet.gov.in
આજ રોજના વિવિધ માર્કેટના બજારભાવ
દામનગર માર્કેટના ભાવ: ભીંડા: 1050 - 1250 રીંગણ: 1150 - 1350 આદુ ( લીલું) : 1250 - 1450 લીલા મરચાં : 1200 - 1400 ગુવાર: 1300 - 1500 લીંબુ: 1250 - 1450 તાલાલાગીર માર્કેટના ભાવ: ભીંડા: 1300 - 1500 કારેલાં : 2300 - 2500 દુઘી : 200 - 400 રીંગણ: 700 - 900 કોબીજ: 150 - 300 ફ્લાવર : 900 - 1100 ખીરા કાકડી: 900 - 1100 લીલા મરચાં : 800 - 1000 ગુવાર: 1800 - 2000 લીલી ડુગળી: 1100 - 1300 ટામેટાં : 550 - 750 દામનગર માર્કેટના ભાવ: ભીંડા: 1050 - 1250 રીંગણ: 1150 - 1350 આદુ ( લીલું) : 1250 - 1450 લીલા મરચાં : 1200 - 1400 ગુવાર: 1300 - 1500 લીંબુ: 1250 - 1450 તાલાલાગીર માર્કેટના ભાવ: ભીંડા: 1300 - 1500 કારેલાં : 2300 - 2500 દુઘી : 200 - 400 રીંગણ: 700 - 900 કોબીજ: 150 - 300 ફ્લાવર : 900 - 1100 ખીરા કાકડી: 900 - 1100 લીલા મરચાં : 800 - 1000 ગુવાર: 1800 - 2000 લીલી ડુગળી: 1100 - 1300 ટામેટાં : 550 - 750 દામનગર માર્કેટના ભાવ: ભીંડા: 1050 - 1250 રીંગણ: 1150 - 1350 આદુ ( લીલું) : 1250 - 1450 લીલા મરચાં : 1200 - 1400 ગુવાર: 1300 - 1500 લીંબુ: 1250 - 1450 તાલાલાગીર માર્કેટના ભાવ: ભીંડા: 1300 - 1500 કારેલાં : 2300 - 2500 દુઘી : 200 - 400 રીંગણ: 700 - 900 કોબીજ: 150 - 300 ફ્લાવર : 900 - 1100 ખીરા કાકડી: 900 - 1100 લીલા મરચાં : 800 - 1000 ગુવાર: 1800 - 2000 લીલી ડુગળી: 1100 - 1300 ટામેટાં : 550 - 750 દામનગર માર્કેટના ભાવ: ભીંડા: 1050 - 1250 રીંગણ: 1150 - 1350 આદુ ( લીલું) : 1250 - 1450 લીલા મરચાં : 1200 - 1400 ગુવાર: 1300 - 1500 લીંબુ: 1250 - 1450 તાલાલાગીર માર્કેટના ભાવ: ભીંડા: 1300 - 1500 કારેલાં : 2300 - 2500 દુઘી : 200 - 400 રીંગણ: 700 - 900 કોબીજ: 150 - 300 ફ્લાવર : 900 - 1100 ખીરા કાકડી: 900 - 1100 લીલા મરચાં : 800 - 1000 ગુવાર: 1800 - 2000 લીલી ડુગળી: 1100 - 1300 ટામેટાં : 550 - 750
માણસા (વેજ યાર્ડ) માર્કેટના ભાવ: દૂધી: 800 - 1500 રીંગણ: 1000 - 1500 કોબીજ: 200 - 250 ગાજર: 1000 - 1200 ફ્લાવર : 250 - 400 લીલા મરચાં : 1500 - 2500 લીંબુ : 2000 - 4000 બટાકા : 800 ટામેટાં : 400 - 500 સંદર્ભ : http://agmarknet.gov.in આપેલ બજારભાવ ને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે શેર કરો.
8
0
સંબંધિત લેખ