તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
યુપીએલ - હાયબ્રીડ ભીંડા મોના 002 (250 ગ્રામ) બીજ
250 gm
બ્રાંડ: યુપીએલ
600875
મુખ્ય મુદ્દા:
  • પ્રખ્યાત છે: પાન કુક્ડ અને યલો મોજક વયર્સ સામે સહનશીલ
  • જાતિ: મોના 002
  • બિયારણ દર: 2.5 - 3 કિગ્રા / એકર
  • વાવણીની ઋતુ: બઘી સીઝન
  • વાવણીની પધ્ધતિ: થાણીને
સંબંધિત ઉત્પાદનો
13-0-45 (1 કિગ્રા)
145175
13:0:45 (1 Kg)
133172
19:19:19 (1 Kg)
120160
19-19-19 (1 કિલો ગ્રામ)
122200
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 250 ગ્રામ
280325
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 500 ગ્રામ
550610
આદિત્ય 13-0-45 (1 કિગ્રા)
135212
આદિત્ય 19-19-19 (1 કિગ્રા)
122190
બાયોવિટા (એસ્કોફિલમ નોડોસમ) 1000 મિલી
850936
બાયોવિટા (એસ્કોફિલમ નોડોસમ) 500 મિલી
460492
પર્લ- બોરોફાસ્ટ (20% બોરોન) (1 કિલો)
250550
બોરોન 20% (1 કિલો)
349480
કમાંડો રીચાર્જેબલ ટોર્ચ - CM007
11001699
કોરોમેંડલ ફોલિબૉર 20% બોરોન 1 કિ.ગ્રા.
345350
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 13-0-45 (1 કિગ્રા)
159212
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 19-19-19 (1 કિગ્રા)
129193
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 250 ગ્રામ
280300
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 500 ગ્રામ
550560
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 13-0-45 (1 કિગ્રા)
159212
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 19-19-19 (1 કિગ્રા)
129193
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
325445
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (100 ગ્રામ)
195205
યુ પી એલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
14501713
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
23503200
યુપીએલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
300351
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 મિલી
590696
યુપીએલ - સાફ - 500 ગ્રામ
335383
યુપીએલ - સાફ - 250 ગ્રામ
180203
ન્યુટ્રિપ્રો 20% બોરોન 1 કિ.ગ્રા.
310398
ન્યુટ્રિપ્રો 20% બોરોન 500 ગ્રામ
175220
પ્રોન્ટો (75 ગ્રામ)
360425
કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડેકલોપ્રીડ 30.5% SC) 250 મિલી
12601560
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 13-0-45 (1 કિગ્રા)
159212
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (250 ગ્રામ)
375460
યુ પી એલ - ઉલાલા - 250 ગ્રામ
23502350
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
300351
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
45506350
યુ પી એલ - ઉલાલા (60 ગ્રામ)
590780
યુ પી એલ - સાફ - 1000 ગ્રામ
645750
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
335383
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
180203
શ્રીરામ 13:0:45 (1 Kg)
145212
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% ૧ લી
650900
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
195258
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 500 મિલી
325480
માણિક (100 ગ્રામ)
195205
માણિક (250 ગ્રામ)
425460
યુપીએલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
14501935
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
23503200
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
300351
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
45506350
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
590780
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
335383
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
180203
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
645750
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
અમને મિસકોલ આપો
મિસકોલ